Welkom bij v.v. Noordscheschut


Datum:             Vrijdag 27 oktober 2017
Aanvang:         20:15 uur
Plaats:              Kantine v.v. Noordscheschut


AGENDA

 

- Opening door de voorzitter

- Mededelingen vanuit het Bestuur

- Ingekomen stukken

- Verslag ledenvergadering d.d. 28 oktober 2016

- Financieel jaaroverzicht 2016-2017 / behandeling begroting 2017-2018

- Verslag van de kascommissie / benoeming nieuw lid kascommissie

- Vaststellen hoogte contributie

- Pauze

- Jaaroverzicht seizoen 2016-2017

- Bestuursverkiezing:    
Aftredend en herkiesbaar: de heren R. Prins en J.W. Haar

Aftredend en niet-herkiesbaar: mevrouw S. Koster

In de vacature van mevrouw Koster is het Bestuur nog zoekende naar een kandidaat.

Tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de vergadering kunnen (tegen)kandidaten worden

voorgedragen bij de secretaris, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van leden.
- Rondvraag
- Sluiting

 

De leden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de ledenvergadering.

 

Bestuur v.v. Noordscheschut


Vorige pagina


Hoofdsponsors

Website sponsor

Leden sponsorgroep

Leden sponsorgroep

Pupil van de week

Wedstrijdbal

Volg ons op Twitter